piątek, 24 czerwca 2011

Within Temptation - Never-ending storyArmies have conquered
And fallen in the end
Kingdoms have risen
Then buried by sand
Armie zdobywały,
ale ostatecznie upadły.
Wzrastały królestwa,
które potem zasypał piach.

The Earth is our mother
She gives and she takes
She puts us to sleep and
In her light we'll awake
Ziemia jest naszą matką
Ona daje i zabiera.
Układa nas do snu
i budzi swoim światłem.

We'll all be forgotten
There's no endless fame
But everything we do
Is never in vain
Wszyscy odejdziemy w niepamięć
nie ma wiecznej sławy
Ale wszystko, co robimy
nigdy nie jest na próżno

We're part of a story, part of a tale
We're all on this journey
No one is to stay
Where ever it's going
What is the way?
Jesteśmy częścią historii, częścią bajki
Wszyscy jesteśmy w tej podróży,
nikt nie pozostanie.
Niezależnie dokąd ona zmierza
i jaka jest jej droga.


Forests and deserts
Rivers, blue seas
Mountains and valleys
Nothing here stays
Lasy i pustynie,
rzeki i niebieskie morza
Góry i doliny
nic z tego nie pozostanie tutaj


While we think we witness
We are part of the scene
This never-ending story
Where will it lead to?
Podczas, gdy myślimy, że jesteśmy świadkami,
jesteśmy tylko jedną częścią z całego scenariusza
Ta niekończąca się historia,
dokąd ona nas zawiedzie?


The earth is our mother
She gives and she takes
But she is also a part
A part of the tale
Ziemia jest naszą matką,
daje i zabiera
Ale ona także jest częścią,
częścią bajki


We're part of a story, part of a tale
We're all on this journey
No one is to stay
Where ever it's going
What is the way?
Jesteśmy częścią historii, częścią bajki
Wszyscy jesteśmy w tej podróży,
nikt nie pozostanie.

Dokąd ona zmierza
Jaka jest jej droga?We're part of a story, part of a tale
Sometimes beautiful and sometimes insane
No one remembers how it began.
Jesteśmy częścią historii, częścią bajki
czasem pięknej a czasem zwariowanej
I nikt nie pamięta, jak to się zaczęło

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz