1000- angielski

 1000 najczęściej używanych słówek angielskich:

Systematycznie będę ją opracowywać tak aby w przyszłości miała szansę komuś ułatwić naukę - trochę to potrwa, szczególnie że planuję dopisywać przy większości słówek skojarzenie ułatwiające naukę. Postępami pracy będę się chwalić na głównej stronce bloga.

L.p. Angielski, Polskie znaczenie, Polska
1 name nazwa, nazwisko nejm 
2 very bardzo weri 
3 to do, ku, na, po, za, dla, przy, aby, żeby tu
4 through przez fru 
5 and i end
6 just tylko, właśnie dżast
7 a stawiane przez rzeczownikiem zaczynającym się spółgłoską e
8 form forma, tworzyć form
9 in w yn
10 sentence zdanie senstens
11 is jest w 3 osobie liczby pojedynczej ys
12 it to yt
13 great świetnie grejt
14 think myśleć, uważać fynk
15 you ty ju
16 say mówić, powiedzieć sej
17 that że, ten ,tamten , to , który wet
18 help pomoc, pomagać help
19 he on hi
20 low niski, cichy, nisko, cicho, przygnębiony loł
21 was być w czasie przeszłym w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej łos
22 line linia, lina, kolejka, rząd lajn
23 for dla, do , po for
24 differ różnic się dyfer
25 on na on
26 turn skręcić, zakręt, obrót tern
27 are są, jesteś ar
28 cause przyczyna, powód, pot: ponieważ koz
29 with z łyf
30 much dużo macz
31 as kiedy, gdy ,ponieważ, tak jak ez
32 mean znaczyć, skąpy, złośliwy, średni min
33 i ja aj
34 before przed bifor
35 his jego hys
36 move ruszać, ruch muw
37 they oni wej
38 right prawy, poprawny, dobry rajt
39 be być bi
40 boy chłopiec boj
41 at przy, w , o , na et
42 old stary old
43 one jeden łan
44 too także , za tu
 45 have mieć hew
46 same ten sam, taki sam sejm
47 this ten, ta dys
48 tell powiedzieć tel
49 from od, z from
50 does robić w 3. osobie liczby pojedynczej das
51 or albo or
52 set komplet, grupa set
53 had miał , mieliśmy hed
54 three trzy fri
55 by przez baj
56 want chcieć łont
57 hot gorący hot
58 air powietrze er
59 word słowo łerd
60 well cóż, dobrze łel
61 but ale bat
62 also także olso
63 what co łot
64 play grać, gra plej
65 some kilka, niektóre sam
66 small małe smol
67 we my łi
68 end koniec, kończyć end
69 can umieć, potrafić ken
70 put położyć put
71 out na zewnątrz ałt
72 home dom hołm
73 other inne awer
74 read czytać rid
75 were byli, byłeś łer
76 hand dłoń hend
77 all wszystko ol
78 port port port
79 there tam wer
80 large olbrzymi lardż
81 when kiedy, gdy łen
82 spell zaklęcie, literować spel
83 up na ap
84 add dodac ed
85 use używać, użycie czasownik: juz, rzeczownik: jus
86 even nawet, równy iwen
87 your twój jor
88 land ziemia, lądować lend
89 how jak hał
90 here tutaj hir
91 said powiedział sed
92 must musieć mast
93 an stawiamy przed samogłoską lub przed niemym h en
94 big duży byg
95 each każdy icz
96 high wysoki, wysoko haj
97 she ona szi
98 such taki sacz
99 which który łicz
100 follow stosować sie do, iść za, śledzić foloł
101 do robić lub operator w present simple du
102 act działać, ustawa akt
103 their ich weir
104 why dlaczego łaj
105 time czas tajm
106 ask pytac ask
107 if jeśli yf
108 men mężczyzna, człowiek men
109 will będzie łyl
110 change zmiana, zmieniać czeńdż
111 way sposób, droga łej
112 went poszedł, poszli łent
113 about o , około ebałt
114 light światło, zapalać, jasny, lekki lajt
115 many wiele, dużo meny
116 kind rodzaj kajnd
117 then potem, wtedy wen
118 off z of
119 them ich wem
120 need potrzebować, potrzeba nid
121 write pisać rajt
122 house dom hałs
123 gould np, zrobiłby, dałabym itp. he would do, i would give łud
124 picture obraz, wyobrażać pikczer
125 like lubić, jak lajk
126 try próbować traj
127 so więc, taki soł
128 us nas as
129 these te diz
130 again znowu egejn
131 her jej her
132 animal zwierze enymal
133 long długi long
134 point wskazywać, punkt pojnt
135 make robić mejk
136 mother mama mawer
137 thing rzecz fyng
138 world świat łerld
139 see widzieć si
140 near blisko, obok nir
141 him jego hym
142 build budować byld
143 two dwa tu
144 self swoje, sobie, ja self
145 has mieć w 3. osobie liczby pojedynczej hes
146 earth ziemia erf
147 look patrzeć, wyglądać luk
148 father ojciec fawer
149 more więcej mor
150 head głowa. główny hed
151 day dzień dej
152 stand stać, stoisko stend
153 could móc kud
154 own posiadać, własny ołn
155 go iść goł
156 page strona pejdż
157 come przychodzić przyjeżdżać kam
158 should powinien … szud
159 did robił lub operator w past simple dyd
160 country państwo , wieś kantry
161 number liczba, numer, wiele namber
162 found znalezione, znalazł fałnd
163 sound dźwięk , brzmieć sałnd
164 answer odpowiedz, odpowiadać anser
165 no nie, żadnych noł 166 school szkoła skul
167 most najwięcej mołst 168 grow rosnąć groł
169 people ludzie pipol
170 study studiować, uczyć sie stadi
171 my moje maj
172 still ciągle styl
173 over nad, przez ołwer
174 learn uczyć sie lern
175 know wiedzieć, znać noł
176 plant roślina, fabryka, sadzić plant
177 water woda, podlewać łoter
178 cover okładka, przykrywać kawer
179 than niż wen
180 food jedzenia, pokarm fud
181 call dzwonić, nazywać , rozmowa tel kol
182 sun słońce san
183 first pierwszy ferst
184 four cztery for
185 who kto, który hu
186 between pomiędzy bitłin
187 may móc mej
188 state stan, państwo , oświadczać stejt
189 down w dół dałn
190 keep trzymać, zachowywać cos kip
191 side strona sajd
192 eye oko aj
193 been być używane w czasie perfect lub w stronie biernej bin
194 never nigdy newer
195 now teraz nał
196 last ostatni last
197 find znaleźć, uważać za… fajnd
198 let pozwolić, wynajmować let
199 any jakikolwiek, jakieś, żadne eny
200 thought myśl, lub myśleć w czasie przeszłym fot
201 new nowy nju
202 city miasto siti
203 work praca, pracować łork
204 tree drzewo tri
205 part część part
206 cross krzyż, przechodzić przez kros
207 take wziąć tejk
208 farm gospodarstwo, uprawiać farm
209 get dostać get
210 hard twardy, trudny hard
211 place miejsce plejs
212 start zaczynać start
213 made robić w czasie przeszłym i zrobione mejd
214 might móc majt
215 live mieszkać, żyć lyw
216 story opowiadanie, historia story
217 where gdzie łer
218 saw widzieć w czasie przeszłym so
219 after po after
220 far daleko far
221 back z powrotem, plecy bek
222 sea morze si
223 little mało. mały lytyl
224 draw rysować dro
225 only tylko onli
226 left lewy, pozostawiony left
227 round okrągły, okrążać, w kółko, runda rałnd
228 late późno lejt
229 man człowiek , mężczyzna men
230 run biegać ran
231 year rok jer
232 don't przeczenie do not nie rób lub operator w present simple w zdaniach przeczących dont
233 came przyjechał, przyszła… keim
234 while podczas gdy, pewien czas łajl
235 show pokazywać szoł
236 press nacisnąć, prasa pres
237 every każdy ewri
238 close blisko klołs
239 good dobry, dobrze gud
240 night noc najt
241 me mi, mnie mi
242 real prawdziwy ril
243 give dawać gyw
244 life życie lajf
245 our nasze ałer
246 few niewiele fju
247 under pod ander
248 north północ, północny norf
249 open otwierać ołpen
250 ten dziesięć ten
251 seem wydawać się sim
252 simple proste sympl
253 together razem tugewer
254 several kilka seweral
255 next następny nekst
256 vowel samogłoska wałel
257 white biały łajt
258 toward w kierunku, do ,ku tełord
259 children dzieci czyldren
260 war wojna łor
261 begin zaczynać begyn
262 lay leżeć w czasie przeszłym, kłaść, nakładać lej
263 got dostawać, stawać się w czasie przeszłym got
264 against przeciwko egejnst
265 walk chodzić , spacerować łok
266 pattern wzór patern
267 example przykład ikzampl
268 slow wolny , wolno sloł
269 ease łatwość, łagodzić iz
270 center centrum, środek senter
271 paper papier, gazeta pejper
272 love miłość, kochać law
273 group grupa, zespół grup
274 person osoba person
275 always zawsze olłejs
276 money pieniądze many
277 music muzyka mjuzik
278 serve służyć, obsługiwać serw
279 those tamte dołz
280 appear pojawiać się epir
281 both razem, oboje bołw
282 road droga rołd
283 mark zaznaczać , ocena, znak, ślad mark
284 map mapa mep
285 often często ołfen
286 rain deszcz, pada deszcz rejn
287 letter list, litera leter
288 rule rządzić, zasada rul
289 until dopóki antil
290 govern rządzić gower
291 mile mila majl
292 pull ciagnąć, nalewać pul
293 river rzeka rywer
294 cold zimny kold
295 car samochód kar
296 notice zauważyć, ogłoszenie, wymówienie nołtys
297 feet stopy fit
298 voice głos wojs
299 care opieka, troszczyć się ker
300 unit rozdział, jednostka junit
301 second drugi sekend
302 power siła, władza pałer
303 book książka buk
304 town miasto tałn
305 carry nosić keri
306 fine świetny, w porządku fajn
307 took zabrać w czasie przeszłym tuk
308 certain pewny sertyn
309 science nauki ścisłe sajens
310 fly latać flaj
311 eat jeść it
312 fall spadać, upadek fol
313 room pokój, miejsce rum
314 lead prowadzić, przewodzić, kierować lid
315 friend przyjaciel frend
316 cry płakać kraj
317 began zaczynać w czasie przeszłym began
318 dark ciemny, mroczny dark
319 idea pomysł ajdija
320 machine maszyna maszin
321 fish ryba, łowić ryby fysz
322 note zanotować ,notatka, zauważyć nołt
323 mountain góra, górski małntyn
324 wait czekać łejt
325 stop zatrzymać się stop
326 plan plan, zaplanować plan
327 once jeden raz, kiedyś łans
328 figure liczba, figura, postać , dojść do wniosku figie
329 base podstawa, spód bejz
330 star gwiazda star
331 hear słyszeć hir
332 box pudełko boks
333 horse koń hors
334 noun rzeczownik nałn
335 cut ciąć, obcinać kat
336 field pole, boisko, dziedzina fild
337 sure pewny szur
338 rest odpoczynek, odpoczywać rest
339 watch oglądać łocz
340 correct poprawiać korekt
341 color kolor, kolorować kala
342 able być w stanie coś zrobić ejbl
343 face twarz fejs
344 pound walić, funt pałnd
345 wood drewno, las łud
346 done zrobione i do w czasie perfest dan
347 main główny mejn
348 beauty piękno bjuti
349 enough wystarczająco inaf
350 drive prowadzić samochód drajw
351 plain zwykły, prosty, gładki, bez dodatków plejn
352 stood stać w czasie przeszłym stud
353 girl dziewczynka gerl
354 contain zawierać kontejn
355 usual zwykły jużual
356 front przód front
357 young młody jang
358 teach uczyć kogoś ticz
359 ready gotowy redi
360 week tydzień łik
361 above nad ebaw
362 final ostatni, końcowy , finał fajnal
363 ever zawsze, kiedykolwiek ewer
364 gave dawać w czasie przeszłym gejw
365 red czerwony red
366 green zielony grin
367 list lista, spis, wymieniać lyst
368 oh och oł
369 though chociaż, jednak woł
370 quick szybki kłik
371 feel czuć fil
372 develop rozwijać dewelołp
373 talk rozmawiać tok
374 ocean ocean ołszyn
375 bird ptak berd
376 warm ciepły łorm
377 soon wkrótce sun
378 free wolny, darmowy fri
379 body ciało bodi
380 minute minuta mynyt
381 dog pies dog
382 strong silny strong
383 family rodzina, rodzinny femyli
384 special specjalny, szczególny speszial
385 direct bezpośredni dajrekt
386 mind umysł majnd
387 pose poza połz
388 behind za, z tyłu bihajnd
389 leave opuścić. wychodzić , zostawiać liv
390 clear wyraźny, przejrzysty, czyścic klir
391 song piosenka song
392 tail ogon tejl
393 measure miara, mierzyć meżer
394 produce produkować prodjus
395 door drzwi dor
396 fact fakt fakt
397 product produkt prodakt
398 street ulica strit
399 black czarny blek
400 inch cal yncz
401 short krótki szort
402 multiply pomnożyć multiplaj
403 numeral liczebnik njumeral
404 nothing nic nafyng
405 class klasa, klasowy kles
406 course kurs kors
407 wind wiatr łynd
408 stay zostać stej
409 question pytanie kłeszczyn
410 wheel koło, kierownica łil
411 happen stać się , zdarzyć hapen
412 full pełny ful
413 complete całkowity, ukończony komplit
414 force siła, zmuszać fors
415 ship statek szyp
416 blue niebieski blu
417 area teren, obszar arija
418 object przedmiot, cel obdżekt
419 half połowa half
420 decide decydować dysajd
421 rock skała rok
422 surface powierzchnia serfys
423 order porządek, rozkaz, zamówienie order
424 deep głęboki dip
425 fire pożar, ogień fajer
426 moon księżyc mun
427 south południe sałf
428 island wyspa ajlend
429 problem problem, zadanie problem
430 foot stopa fut
431 piece kawałek pis
432 system układ, system system
433 told powiedzieć w czasie przeszłym tell
434 busy zajęty byzi
435 knew widzieć, znać w czasie przeszłym nju
436 test testować, badać , próbować, próba, badanie test
437 pass zdawać, podawać pas
438 record płyta, nagrywać rzecz: rekord, czasow: rikord
439 since od, od tego czasu, odkąd syns
440 boat łódź bołt
441 top szczyt top
442 common powszechny, wspólny, pospolity komon
443 whole cały hol
444 gold złoto, złoty gold
445 king król king
446 possible możliwy posybl
447 space przestrzeń, miejsce, kosmos spejs
448 plane samolot plejn
449 heard usłyszeć w czasie przeszłym herd
450 stead zamiast kogoś sted
451 best najlepszy best
452 dry suchy draj
453 hour godzina ałer
454 wonder cud, zastanawiać się łander
455 better lepszy beter
456 laugh śmiać się laf
457 true prawdziwy tru
458 thousand tysiąc fałzynd
459 during podczas djuring
460 ago temu np. 2 dni temu egoł
461 hundred sto handryd
462 ran biegać w czasie przeszłym ran
463 five pięć fajw
464 check sprawdzić czek
465 remember pamiętać rimember
466 game gra gejm
467 step krok, stopień step
468 shape kształt, forma szejp
469 early wczesny erli
470 equate przyrównywać ikłejt
471 hold trzymac hold
472 hot gorący hot
473 west zachód łest
474 miss tracić, spóźnić się, panna mys
475 ground ziemia, teren, grunt grałnd
476 brought przynosić w czasie przeszłym brot
477 interest zainteresowanie, udział, odsetki intrest
478 heat upał, podgrzewać hit
479 reach sięgać ricz
480 snow śnieg, pada śnieg snoł
481 fast szybki, szybko fast
482 tire męczyć się tajer
483 verb czasownik werb
484 bring przynosić bryng
485 sing śpiewać syng
486 yes tak jes
487 listen słuchać lysyn
488 distant odległy, daleki dystant
489 six sześć syks
490 fill wypełniać fyl
491 table stół tejbl
492 east wschód ist
493 travel podróżować trawel
494 paint malować pejnt
495 less mniej les
496 language język lengłydż
497 morning rano morning
498 among wśród emong
499 grand wielki, okazały, świetny grand
500 cat kot ket
501 ball piłka, bal bol
502 century wiek sentri
503 yet jeszcze, a mimo to jet
504 consider brać pod uwagę, rozważać konsyder
505 wave fala, machać łejw
506 type typ, rodzaj, pisać na maszynie tajp
507 drop upuścić, spadek, kropla drop
508 law prawo lo
509 heart serce hart
510 bit kawałek, trochę byt 511 am jestem em
512 coast wybrzeże kołst
513 present teraźniejszy, obecny present
514 copy kopia, kopiować kopi
515 heavy ciężki hewi
516 phrase zwrot, wyrażenie frejz
517 dance taniec, tańczyć dens
518 silent cichy sajlent
519 engine silnik endżin
520 tall wysoki tol
521 position pozycja, położenie, stanowiski pozyszyn
522 sand piasek send
523 arm ręka arm
524 soil gleba, ziemia sojl
525 wide szeroki łajd
526 roll toczyć , rolka, bułka rol
527 sail żeglować sejl
528 temperature temperatura tempricze
529 material materiał, materialny matirjal
530 finger palec u ręki finger
531 size rozmiar sajz
532 industry przemysł indastri
533 vary urozmaicać, różnić sie wari
534 value wartość walju
535 settle roztrzygać, zasiedlać setl 536 fight walka, walczyć fajt
537 speak mówić spik
538 lie leżeć, kłamać, kłamstwo laj
539 weight waga łejt 540 beat bicie, bić, rytm bit
541 general ogólny, generalny, generał dżeneral
542 excite ekscytować, podniecać się iksajt
543 ice lód ajs
544 natural naturalny naczural
 545 matter sprawa, materiał, mieć znaczenie mater
546 view widok, pogląd wju
547 circle koło. okrąg, krążyć syrkl
548 sense sens, znaczenie sens
549 pair para per
550 ear ucho ir
551 include zawierać inklud
552 else jeszcze, inne els
553 divide podzielić dywajd
554 quite całkiem kłajt
555 syllable sylaba sylabl
556 broke złamać w czasie przeszłym złamałam
557 felt czuć w czasie przeszłym czułam
558 case sprawa, przypadek, walizka , skrzynia kejs
559 perhaps może perhaps
560 middle środkowy mydl
561 pick podnosić pyk
562 kill zabić kyl
563 sudden nagły sadden
564 son syn san
565 count liczyć kałnt
566 lake jezioro lejk
567 square kwadrat skłer
568 moment chwila, moment moment
569 reason powód rizon
570 scale skala, rozmiar skejl
571 length długość lengf
572 loud głośny lałd
573 represent reprezentować reprizent
574 spring wiosna spryng
575 art sztuka art
576 observe obserwować, zauważyć obzerw
577 subject podmiot, przedmiot sabdżekt
578 child dziecko czajld
579 region okolica, rejon ridżyn
580 straight prosty, jasny, bezpośredni strejt
581 energy energia enerdżi
582 consonant spółgłoska konzonant
583 hunt polować hant
584 nation naród nejszyn
585 probable prawdopodobny probabl
586 dictionary słownik dykszoneri
587 bed łóżko bed
588 milk mleko mylk
589 brother brat brawer
590 speed prędkość, szybkość spid
591 egg jajko eg
592 method metoda, sposób mefod
593 ride jazda, jeździć rajd
594 organ narząd, organ orgen
595 cell komórka sel
596 pay płacić pej
597 believe wierzyć, uważać byliw
598 age wiek ejdż
599 fraction odrobina, ułamek frakszyn
600 section sekcja, część, odcinek sekszyn
601 forest las forest
602 dress sukienka dres
603 sit siadać syt
604 cloud chmura klałd
605 race rasa, wyścig rejs
606 surprise zaskoczyć, niespodzianka syprajz
607 window okno łindoł
608 quiet cichy, cicho kłajet
609 store sklep, zapasy, schowek stor
610 stone kamień stołn
611 summer lato samer
612 tiny malutki tajni
613 train pociąg trejn
614 climb wspinać się klajm
615 sleep spać slip
616 cool chłodny, opanowany kul
617 prove udowadniać, dowód pruw
618 design projekt, projektować dyzajn
619 lone samotny lołn
620 poor biedny pur
621 leg noga leg
622 lot wiele lot
623 exercise ćwiczenie, ćwiczyć iksysajs
624 experiment doświadczenie, eksperyment iksperiment
625 wall ściana łol
626 bottom dno, dół, pupa bottom
627 catch złapać kecz
628 key klucz ki
629 mount wierzchowiec, dosiadać małnt
630 iron żelazo, prasować, żelazko ajen
631 wish pragnienie, życzenie łysz
632 single pojedynczy syngl
633 sky niebo skaj
634 stick kij, przyklejać, wtykać styk
635 board tablica, pokład, deska bord
636 flat mieszkanie, płaski flat
637 joy radość dżoj
638 twenty dwadzieścia tłenti
639 winter zima łinter
640 skin skóra skyn
641 sat siedzieć w czasie przeszłym set
642 smile uśmiech. uśmiechać się smajl
643 written napisane lub pisać w czasie perfect rytyn
644 crease gnieść, zmarszczka, zagięcie kriz
645 wild dziki łajld
646 hole dziura hol
647 instrument instrument, narzędzie ynstrument
648 trade handel , wymieniać, handlować trejd
649 kept trzymany lub trzymać w czasie perfect kept
650 melody melodia melodi
651 glass szkło, szklanka gles
652 trip wycieczka tryp
653 grass trawa gras
654 office biuro ofys
655 cow krowa kał
656 receive otrzymywać rysiw
657 job praca dżob
658 row rząd, wiosłować roł
659 edge skraj, krawędź edż
660 mouth buzia małf
661 sign znak sajn
662 exact dokładny ikzakt
663 visit odwiedzać wyzyt
664 symbol symbol simbl
665 past przeszły, miniony past
666 die umierać daj
667 soft miękki soft
668 least najmniej, najmniejszy list
669 fun zabawa fan
670 trouble problem, kłopoty trobl
671 bright jasny, pogodny, bystry brajt
672 shout krzyczeć, krzyk szałt
673 gas benzyna, gaz gez
674 except z wyjątkiem iksept
675 weather pogoda łewer
676 wrote pisać w czasie przeszłym rołt
677 month miesiąc manf
678 seed nasienie, ziarno sid
679 million milion mylien
680 tone ton, sygnał tołn
681 bear niedźwiedź, znosić, nieść ber
682 join dołączyć, przyłączyć się dżojn
683 finish kończyć fynysz
684 suggest sugerować, proponować sadżest
685 happy szczęśliwy hepi
686 clean czysty, sprzątać klin
687 hope nadzieja, mieć nadzieje hołp
688 break łamać, przerwa brejk
689 flower kwiat flałer
690 lady kobieta, dama lejdi
691 clothe ubierać klełf
692 yard podwórko, ogródek ,jard jard
693 strange dziwny, obcy strendż
694 rise wzrost, podnosić się rajz
695 gone miniony lub iść w czasie perfect gon
696 bad zły bed
697 jump skok, skakać dżamp
698 blow dmuchać bloł
699 baby dziecko bejbi
700 oil olej, oliwa, ropa ojl
701 eight osiem ejt
702 blood krew blad
703 village wioska wylydż
704 touch dotyk, dotykać tacz
705 meet poznawać, spotykać mit
706 grew rosnąć w czasie przeszłym gru
707 root korzeń rut
708 cent cent sent
709 buy kupować baj
710 mix mieszać myks
711 raise podwyżać, podnosić rajz
712 team zespół, drużyna tim
713 solve rozwiązać solw
714 wire drut łajer
715 metal metal metl
716 cost kosztować kost
717 whether czy łewer
718 lost zagubione, zgubić w czasie przeszłym lost
719 push pchać pusz
720 brown brązowy brałn
721 seven siedem sewen
722 wear nosić ubranie
723 paragraph akapit paragraph
724 garden ogród garden
725 third trzeci ferd
726 equal równy ikłol
727 shall zwrot grzecznościowy :shall i open, czy mam otworzyć szel
728 sent wysyłać w czasie przeszłym lub wysłane sent
729 held trzymać w czasie przeszłym held
730 choose wybierać czuz
731 hair włosy her
732 fell spadać w czasie przeszłym lub ścinać w terażniejszym fel
733 describe opisywać dyskrajb
734 fit pasować, odpowiedni, w dobrej kondycji fizycznej fyt
735 cook gotować, kucharz kuk
736 flow przepływ, strumień floł
737 floor podłoga, piętro flor
738 fair jasny, sprawiedliwy fer
739 either obojętnie który, i jeden i drugi ajwer
740 bank bank benk
741 result wynik, rezultat rizalt
742 collect zbierać kolekt
743 burn palić bern
744 save oszczędzać, ratować sejw
745 hill wzgórze, pogórek hyl
746 control kontrolować kontrol
 747 safe bezpieczny sejf
748 decimal dziesiętny, ulamek dziesiętny desyml
749 gentle delikatny dżentl
750 truck ciężarówka trak
751 woman kobieta łomen
752 noise hałas nojz
753 captain kapitan kaptyn
754 level poziom lewel
755 practice ćwiczyć praktys
756 chance szansa czens
757 separate oddzielić seperejt
758 gather zbierać gawer
759 difficult trudny dyfykult
760 shop sklep szop
761 doctor lekarz dokta
762 stretch rozciągać strecz
763 please proszę pliz
764 throw rzut, rzucać froł
765 protect chronić protekt
766 shine świecić szajn
767 noon południe nun
768 property własność, posiadłość property
769 whose czyje, czyja…. huz
770 column rubryka, kolumna kalymn
771 locate lokalizować lokejt
772 molecule molekuła, cząsteczka molekjul
773 ring pierścionek, krąg ryng
774 select wybierać selekt
775 character charakter, postać karakter
776 wrong błędny, błąd rong
777 insect owad ynsekt
778 gray szary grej
779 caught łapać w czasie przeszłym lub złapany kot
780 repeat powtarzać rypit
781 period okres pierjed
782 require wymagać rikłaje
783 indicate wskazywać yndikejt
784 broad szeroki brołd
785 radio radio rejdio
786 prepare przygotowywać priper
787 spoke mówić w czasie przeszłym społk
788 salt sól salt
789 atom atom etym
790 nose nos nołs
791 human człowiek, ludzki hjuman
792 plural liczba mnoga, mnogi plurl
793 history historia hystri
794 anger złość, wściekłość enger
795 effect skutek, efekt ifekt
796 claim twierdzić, żądać klejm 7
97 electric elektryczny ilektrik
798 continent kontynent kontinent
799 expect oczekiwać ikspekt
800 oxygen tlen oksydżen
801 crop plon, roślina uprawna krop
802 sugar cukier szugar
803 modern nowoczesny modern
804 death śmierć def
805 element element, pierwiastek eliment
806 pretty ładny pryti
807 hit uderzać hyt
808 skill umiejętność skyl
809 student uczeń, student stjudent
810 women kobiety łymyn
811 corner róg korner
812 season pora roku, sezon sizyn
813 party przyjęcie, partia parti
814 solution rozwiązanie soluszyn
815 supply zapas, dostarczać suplaj
816 magnet magnes megnyt
817 bone kość bołn
818 silver srebro , srebrny sylwer
819 rail szyna, poręcz rejl
820 thank dziękować fenk
821 imagine wyobrażać sobie ymadżyn
822 branch gałąź, oddział brancz
823 provide dostarczać , zaopatrywać prowajd
824 match pasować, zapałka, mecz mecz
825 agree zgadzać się egri
826 suffix przyrostek safyks
827 thus w ten sposób, a zatem was
828 especially zwłaszcza espeszali
829 capital stolica kapytl
830 fig figa fyg
831 won't nie będzie łont
832 afraid bać się efrejd
833 chair krzesło czer
834 huge wielki hjudż
835 danger niebezpieczeństwo dendżer
836 sister siostra syster
837 fruit owoc, owoce frut
838 steel stal, stalowy stil 839 rich bogaty rycz
840 discuss rozmawiać, dyskutować, omawiać dyskas
841 thick gruby fyk
842 forward do przodu fołard
843 soldier żołnierz soldżer
844 similar podobny symilar
845 process proces, przetwarzać prołses
846 guide przewodnik, oprowadzać gajd
847 operate operować, działać , obsługiwać operejt
848 experience doświadczenie ikspirjens
849 guess zgadywać ges
850 score wynik ,zaliczać skor
851 necessary konieczny neseseri
852 apple jabłko epl
853 sharp ostry szarp
854 bought kupować w czasie przeszłym bot
855 wing skrzydło łing
856 led prowadzić, kierować w czasie przeszłym lid
857 create tworzyć kriejt
858 pitch boisko, wysokość pycz
859 neighbor sąsiad nejbor
860 coat płaszcz kołt
861 wash myć łosz
862 mass masa, msza mes
863 bat nietoperz, kij, rakietka bet
864 card karta kard
865 rather raczej rawer
866 band zespół bend
867 crowd tłum krałd
868 rope lina rołp
869 corn kukurydza, zboże korn
870 slip poślizgnąć się, halka slyp
871 compare porównywać komper
872 win zwyciężać łyn
873 poem wiersz poem
874 dream sen, śnić drim
875 string sznurek string
876 evening wieczór iwnin
877 bell dzwonek bel
878 condition warunek, stan kondyszn
879 depend zależeć od dypend
880 feed karmić fid
881 meat mięso mit
882 tool narzędzie tul
883 rub pocierać rab
884 total całkowity totl
885 tube rura, tubka tjub
886 basic podstawowy bejzyk
887 famous sławny fejmys
888 smell pachnieć, wąchać, zapach, smel
889 dollar dolar dolar
890 valley dolina walij
891 stream potok, nurt strim
892 nor ani, żaden nor
893 fear obawiać się, strach fir
894 double podwójny dabl
895 sight wzrok sajt
896 seat miejsce sit
897 thin chudy, cienki fyn
898 arrive przybywać erajw
899 triangle trójkąt trajangl
900 master mistrz, pan master
901 planet planeta planet
902 track szlak, tor, droga trak
903 hurry śpieszyć sie hari
904 parent rodzic parent
905 chief wódz, szef, głowny czif
906 shore brzeg, wybrzeże szor
907 colony kolonia koleni
908 division podział, oddział dywyżyn
909 clock zegar ścienny klok
910 sheet kartka papieru, prześcieradło szit
911 mine moje majn
912 substance substancja sabstens
913 tie wiązać, krawat, węzeł taj
914 favor przychylność, faworyzować fejwor
915 enter wejście, wchodzić enter
916 connect łączyć kontekt
917 major główny, ważny, major mejdżer
918 post stanowisko połst
919 fresh świeży fresz
920 spend spędzać, wydawać spend
921 search szukać sercz
922 chord akord kord
923 send wysyłać send
924 fat gruby fat
925 yellow żółty jeloł
926 glad zadowolony gled
927 gun broń gan
928 original autentyczny, pierwotny orydżynl
929 allow pozwolić elał
930 share dzielić szer
931 print drukować prynt
932 station stacja, dworzec stejszn
933 dead martwy ded
934 dad tata ded
935 spot miejsce, plamka spot
936 bread chleb bred
937 desert pustynia desert
938 charge opłata, pobierać, oskarżenia czardż
939 suit garnitur sut
940 proper właściwy, odpowiedni proper
941 current prąd, obecny karent
942 bar bar, krata ,tabliczka czekolady
943 lift podwozić ,winda, podnosić lyft
944 offer oferować, oferta ofer
945 rose róża, rosnąć w czasie przeszłym rołz
946 segment część, odcinek segment
947 continue kontynuować, trwać kontinju
948 slave niewolnik slejw
949 block blok, klocek, bryła blok
950 duck kaczka dak
951 chart lista, wykres czart
952 instant nagły instant
953 hat kapelusz, czapka hat
954 market rynek market
955 sell sprzedawać sel
956 degree stopień sygri
957 success odnosić sukces, sukces sakses
958 populate zaludniać popjulejt
959 company firma kampany
960 chick pisklę czyk
961 subtract odejmować sabtrakt
962 dear drogi, jeleń dir
963 event wydarzenie iwent
964 enemy wróg enemi
965 particular szczególny partikjular
966 reply odpowiedź, odpowiadać riplay
 967 deal umowa dil
968 drink pic drynk
969 swim pływać słym
970 occur zdarzać się ,wydarzać oker
971 term termin, określenia term
972 support wspierać, wsparcie saport
973 opposite naprzeciwko, przeciwny ołpozyt
974 speech mowa, przemowa spicz
975 wife żona łaiw
976 nature natura, środowisko nejczer
977 shoe but szu
978 range łańcuch, zasięg rendż
979 shoulder ramię szolder
980 steam para, parować, gotować na parze stim
981 spread rozprzestrzenianie się, zasięg spred
982 motion ruch mołszn
983 arrange organizować, aranżować erendż
984 path ścieżka paf
985 camp obóz kemp
986 liquid ciecz lykłid
987 invent wynaleźć, wymyślić inwent
988 log kłoda, dziennik, zapisywać w dzienniku log
989 cotton wełna, bawełna katn
990 meant znaczyć w czasie przeszłym ment
991 born rodzić się born
992 quotient współczynnik kłołszyn
993 determine określać, ustalać determajn
994 teeth zęby tif
995 quart kwarta kłort
996 shell muszla szel
997 nine dziewięć najn
998 neck szyja nek
999 supper kolacja sape
1000 tongue język, mowa tann